Zabytkowy kościół

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją A-545 z dnia 18.10.1994 r. jako Zespół kościoła parafialnego w Grodzisku dolnym złożony z kościoła pw. Św. Barbary, dzwonnicy, czterech ołtarzy polowych, ogrodzenia, skarpy i pozostałości wieńca starodrzewia poza obrębem ogrodzenia. Zabytek na podstawie decyzji nr L. Dz. 5340/13/94 z dnia 18-10-1994r.

 

Kościół parafialny zbudowany został w latach 1720 – 1754. Od tamtego okresu był kilkukrotnie remontowany i rozbudowywany: w latach 1777, 1857 – 1873, 1891 – 1902, przez co nabrał stylu eklektycznego, a z uwagi na położenie i uwarunkowania historyczne, posiada również elementy budownictwa obronnego. Kościół otacza ogrodzenie z murami oporowymi oraz bramami wjazdowymi i bramką wejściową. W latach 20 – tych XX wieku, w linię zabudowy ogrodzenia wbudowano cztery parawanowe kapliczki. Od strony głównego wejścia, przy ogrodzeniu parawanowa dzwonnica.

 

Obecna kompozycja przestrzenno – bryłowa kościoła; ustawiony na osi wschód – zachód, na niewielkim wzniesieniu.

 

Na terenie kościoła w Grodzisku Dolnym prace konserwatorskie i renowacyjne prowadzone są już od kilku lat. W ich wyniku świątynia została osuszona i zabezpieczona przed działaniem wilgoci. Wykonano również ocieplenie ścian do wysokości 2,5 m, uszczelniono okna i drzwi oraz wykonano nowoczesne źródło zasilania w ciepło w formie pompy GHP.

Obecnie trwają prace nad dokończeniem elewacji świątyni, bez rzeźb figuralnych. Do całkowitego zakończenia prac renowacyjnych wymagane jest jeszcze odnowienie obiektów wokół świątyni tj. muru z kapliczkami (ołtarzami) polowymi, dzwonnicy, wykonanie drenażu terenu celem zabezpieczenia go przed działaniem wody. Całość tych prac sprawi, że zabytkowy zespół kościoła parafialnego stanie się atrakcją turystyczną i kulturalną regionu.

 

Osiągnięcie tej funkcji jest wsparte pracami wewnątrz kościoła zmierzającymi do odtworzenia, zabezpieczenia i udostępnienia zwiedzającym zabytków ruchomych znajdujących się w kościele w postaci ołtarzy i rzeźb.

 

W kościele i jego otoczeniu rokrocznie odbywa się wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • Turki – Parada Straży Grobowych – w Grodzisku Dolnym co pięć lat odbywa się Ogólnopolska Parada Straży Grobowych. Szacuje się, iż impreza ta przyciąga każdorazowo ok. 4000 osób.

  • Wieczory ze Św. Anną – w Kościele Parafialnym w Grodzisku Dolnym corocznie odbywa się cykl spotkań o charakterze kulturalnym. W ramach wieczorów ze Św. Anną organizowane są m.in. koncerty organowe, spotkania z artystami (spotkanie z Anną Seniuk), wystawy (wystawa ikon Małgorzaty Dawiduk).

  • Piknik rodzinny – spotkania odbywają się raz w roku (w czerwcu), impreza przyciąga corocznie ok 600 osób, w trakcie spotkań odbywają się koncerty, przedstawienia.

  • Odpusty parafialne – wydarzenia o charakterze religijno-kulturalnym odbywają się dwa razy do roku (lipiec i grudzień), każdorazowo przyciągają ok. 3 000 osób.

  • Koncert chóru parafialnego – koncert odbywa się raz w roku w Wielki Czwartek (gromadzi corocznie ok 1000 osób)

  • Kolędowanie – przy udziale chóru parafialnego, orkiestry oraz zespołu muzycznego (ok 1000 osób)

  • Koncert Orkiestry Dętej – orkiestra dęta w Grodzisku Dolnym posiada 100 letnią tradycję, koncerty odbywają się cyklicznie dwa razy w roku (Wielkanoc i Boże Narodzenie). W każdym takim wydarzeniu uczestniczy ok. 800 osób.

 

Parafia nie prowadzi ewidencji turystów odwiedzających zabytkowy zespół kościoła parafialnego. Wynika to zarówno z charakteru tego obiektu (czynny kościół) jak również z braku ewidencji uporządkowanego ruchu turystycznego (biletów).

 

Do oszacowania liczby odwiedzających zabytki kultury przyjęto liczbę wiernych uczestniczących w mszach świętych w ciągu roku. Ostatnie „liczenie wiernych” przeprowadzono 23.10.2016r. Liczba wiernych w niedzielę wyniosła 1992. Zakładając w ciągu roku 72 dni świątecznych (niedziele, święta, uroczystości) daje nam rocznie 143 424 osób odwiedzających obiekt. Liczba ta uwzględnia już uczestników ww. wydarzeń kulturalnych. Dane te w przeciągu ostatnich kilku lat są bardzo zbliżone. W 2014 roku liczba wiernych w niedzielę wyniosła 1988 osób.

 

Na potrzeby wskaźnika „Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem” przyjęto wartość 15 000 osób stanowiącą szacunkową ilość uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Parafię.

 

Odnowione zabytkowe figury w Kościele przyciągną dodatkowo ok. 500 osób rocznie – są to szkoły, turyści, pielgrzymi.