Cele projektu

Cele projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyznaczonymi dla działania 4.4. Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do podniesienia atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenia dostępności do dobór kultury, zarówno materialnych jak i niematerialnych.

Niniejszy projekt pozwoli na uratowanie obiektu historycznego w postaci zabytkowej strażnicy kolejowej i udostępnienie go w sposób bezpieczny dla turystów i lokalnej społeczności jako atrakcję historyczno – kulturalną. Umożliwi także poprawę dostępności dla drugiego z obiektów historycznych tj. zespołu kościoła parafialnego w Grodzisku Dolnym. W obu wypadkach na bazie zrewitalizowanej i odnowionej substancji zabytkowej stworzone zostaną nowe i rozwinięte już istniejące formy aktywności kulturalnej.

 

W drugim obszarze projekt ma na celu przebudowę bazy kulturalnej Wiejskich Domów Kultury (WDK) funkcjonujących na terenie gminy Tryńcza. Zakres projektu obejmuje w tym wypadku prace budowlane pozwalająca na dostosowanie tych obiektów do aktualnych potrzeb i wprowadzenie do nich nowych, oraz rozwinięcie już istniejących, aktywności adresowanych do lokalnej społeczności.

 

Łącznie infrastruktura objęta projektem stworzy swoisty „łańcuch” pozwalający nie tylko na prowadzenie zajęć i spotkań w małym gronie (WDK), ale również na prezentację lokalnych dokonań artystycznych dzieci i młodzieży w zorganizowany sposób w oparciu o pomieszczenia Strażnicy oraz kościoła. Ponadto oba historyczne obiekty będą stanowiły bardzo dobre zaplecze do organizacji dużych imprez plenerowych prezentujących lokalne zwyczaje, kulturę i obrzędy, zarówno świeckie jak i związane z religią chrześcijańską i zwyczajami świątecznymi.

 

Realizacja całości celów projektu przyczyni się również do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz do lepszej integracji lokalnych społeczności. Będzie odpowiedzią na zgłaszane problemy sfery społecznej związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i dorosłych z terenów objętych projektem.

 

Działalność, która będzie prowadzona w obiektach objętym projektem będzie działalnością kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).